1,1,2-Trichloro-2-[(2,2-dichlorovinyl)thio]ethene

1,1,2-Trichloro-2-[(2,2-dichlorovinyl)thio]ethene