1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)-2-methyl-1-propanone

1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)-2-methyl-1-propanone