2-Naphthalenemethanol, decahydro-5-methylene-8-vinyl-

2-Naphthalenemethanol, decahydro-5-methylene-8-vinyl-