Benzene, 1,4-bis(2-hydroxy-2-phenylethyliminomethyl)-

Benzene, 1,4-bis(2-hydroxy-2-phenylethyliminomethyl)-