3-Thiatricyclo[3.1.1.0(2,4)]heptane

3-Thiatricyclo[3.1.1.0(2,4)]heptane