1,2-Epoxy-5,5-dimethyl-1-phenyl-3-hexyne

1,2-Epoxy-5,5-dimethyl-1-phenyl-3-hexyne