2-Trimethylstannyl-5-trichloromethyl-6-chlorobicyclo[2.2.1]heptane

2-Trimethylstannyl-5-trichloromethyl-6-chlorobicyclo[2.2.1]heptane