3-Methoxy-4-[(methylsulfonyl)oxy]benzoic acid

3-Methoxy-4-[(methylsulfonyl)oxy]benzoic acid