Dispiro[2.1.2.2]nonan-8-one

Dispiro[2.1.2.2]nonan-8-one