Methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-2H-pyrido[1,2-a][1,3,5]triazine-2-carboxylate

Methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-2H-pyrido[1,2-a][1,3,5]triazine-2-carboxylate