2-(3,5-Dichloro-2-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine

2-(3,5-Dichloro-2-methoxyphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine