Methanone, 1H-imidazol-4-ylphenyl-

Methanone, 1H-imidazol-4-ylphenyl-