4-[Hydroxy(phenyl)methyl]phenol

4-[Hydroxy(phenyl)methyl]phenol