6-chloro-7-methyltetrazolo[1,5-b]pyridazine

6-chloro-7-methyltetrazolo[1,5-b]pyridazine