2-{2-Chloro-5-[(2-chlorobenzylidene)amino]phenyl}-6-methylbenzoxazole

2-{2-Chloro-5-[(2-chlorobenzylidene)amino]phenyl}-6-methylbenzoxazole