1-(3,4-Dimethylphenoxy)-4-(3,4-dimethylphenylsulfonyl)benzene

1-(3,4-Dimethylphenoxy)-4-(3,4-dimethylphenylsulfonyl)benzene