Diethyl 2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-4-pyrazolidinyl)malonate

Diethyl 2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-4-pyrazolidinyl)malonate