Pyrazol-5-amine, 3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-4-thiocyanato-

Pyrazol-5-amine, 3-(4-chlorophenyl)-1-phenyl-4-thiocyanato-