1-(4-Bromophenyl)-3,4-dimethylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one

1-(4-Bromophenyl)-3,4-dimethylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one