1-Phenyl-3,5-dimethyl-7-methylthio-6H-pyrazolo(3,4-b)(1,4)diazepine

1-Phenyl-3,5-dimethyl-7-methylthio-6H-pyrazolo(3,4-b)(1,4)diazepine