4,4-Dimethyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione

4,4-Dimethyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione