6-Methyl-5-phenyl-4H-imidazo[4,5-f][2,1,3]benzoxadiazole-4,8(5H)-dione

6-Methyl-5-phenyl-4H-imidazo[4,5-f][2,1,3]benzoxadiazole-4,8(5H)-dione