5-Nitro-4,6-diphenyl-3,4-dihydro-2(1H)-pyrimidinone

5-Nitro-4,6-diphenyl-3,4-dihydro-2(1H)-pyrimidinone