Tetrazole, 1-(1-phenylpyrazol-3-yl)-5-phenyl-

Tetrazole, 1-(1-phenylpyrazol-3-yl)-5-phenyl-