4-Methyl-1,2,3-triphenylimidazolidine

4-Methyl-1,2,3-triphenylimidazolidine