Benzene, 1-[2-(2-naphthylsulfonyl)ethylthio]-4-phenoxy-

Benzene, 1-[2-(2-naphthylsulfonyl)ethylthio]-4-phenoxy-