1-methyl-3-nitro-5-phenoxy-1H-1,2,4-triazole

1-methyl-3-nitro-5-phenoxy-1H-1,2,4-triazole