4-[(Dimethylamino)methylene]-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione

4-[(Dimethylamino)methylene]-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione