5-bromo-2,4-dimethylbenzoic acid

5-bromo-2,4-dimethylbenzoic acid