3-Nitro-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylamine

3-Nitro-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylamine