3-Chloro-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol

3-Chloro-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ol