2,5-Dimethyl-1-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one

2,5-Dimethyl-1-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one