4-Methyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione

4-Methyl-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione