Benzenamine, N-(4-pyridinylmethylene)-

Benzenamine, N-(4-pyridinylmethylene)-