1,4-Diphenyl-3-chloro-3-ethoxycarbonyl-azetidin-2-one

1,4-Diphenyl-3-chloro-3-ethoxycarbonyl-azetidin-2-one