Phenyl-(1-phenylethylidene)amine

Phenyl-(1-phenylethylidene)amine