Salicylic acid, 3-methyl-4-phenylazo-

Salicylic acid, 3-methyl-4-phenylazo-