N-[2-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)ethyl]benzenesulfonamide

N-[2-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)ethyl]benzenesulfonamide