3-Chloro-1-phenylsulfonyl-2-propanone

3-Chloro-1-phenylsulfonyl-2-propanone