N-(Phenylsulfonyl)glutamic acid

N-(Phenylsulfonyl)glutamic acid