Phenyl trifluoromethyl sulfone

Phenyl trifluoromethyl sulfone