Silane, methyltris[[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-

Silane, methyltris[[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-