Pyridazine-3,4-dione, 6-(4-methoxyphenyl)-5-phenylazo-

Pyridazine-3,4-dione, 6-(4-methoxyphenyl)-5-phenylazo-