4-Methyl-3,6-diphenyl-5,6-dihydro-4H-[1,2,4,5]oxatriazine

4-Methyl-3,6-diphenyl-5,6-dihydro-4H-[1,2,4,5]oxatriazine