1H-Benzotriazole, 1-nitromethyl-

1H-Benzotriazole, 1-nitromethyl-