N-[2-(1-Methyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-ethyl]-benzenesulfonamide

N-[2-(1-Methyl-1H-tetrazol-5-ylsulfanyl)-ethyl]-benzenesulfonamide