Ethyl 4,6-diphenyl-1,3,5-triazine-2-carboxylate

Ethyl 4,6-diphenyl-1,3,5-triazine-2-carboxylate