Propane, 2-chloro-1-(2-chloroethyldithio)-

Propane, 2-chloro-1-(2-chloroethyldithio)-