benzene, 1-nitro-3-(phenylsulfonyl)-

benzene, 1-nitro-3-(phenylsulfonyl)-