2-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-(2-phenoxyethyl)acetamide

2-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-N-(2-phenoxyethyl)acetamide